ثبت نام

خرید ممبر واقعی

خرید ممبر

خرید ممبر واقعی برای کانال

1 هزار ممبر

40 هزار تومان

200 تا 400 عضو هدیه

ضمانت ممبر ها

دارای بازدید

ممبر های واقعی و ایرانی

ریزش : دارد (زیاد)

تخفیف : 0

نوع ممبر : اد اجباری

2 هزار ممبر

75 هزار تومان

200 تا 600 عضو هدیه

ضمانت ممبرها

دارای بازدید بالا

ممبر های واقعی و ایرانی

ریزش : دارد ( متوسط )

تخفیف : 5 هزار تومان

نوع ممبر : اد اجباری

3 هزار ممبر

110

هزار تومان


200 تا 800 عضو هدیه

ضمانت ممبر ها

دارای بازدید بالا

ممبر های واقعی و ایرانی

ریزش : دارد ( متوسط )

تخفیف : 10 هزار تومان

نوع ممبر : اد اجباری

4 هزار ممبر

140

هزار تومان

200 تا 1000 عضو هدیه

ضمانت ممبر ها

دارای بازدید بسیار بالا

ممبر های واقعی و ایرانی

ریزش : دارد ( کم)

تخفیف : 20 هزار تومان

نوع ممبر  : اد اجباری

5 هزار ممبر

175

هزار تومان

200 تا 2 هزار عضو هدیه

ضمانت ممبر ها

دارای بازدید عالی

ممبر های واقعی و ایرانی

ریزش : دارد ( کم )

تخفیف : 25 هزار تومان

نوع ممبر : اد اجباری

 

دیدگاه ها بسته شده